สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566 ตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 2/2567 ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Cr.Pic สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่