สำนักหอสมุด มข. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากค้นต้นแบบด้าน “แคนอีสาน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 15.30 น. สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากค้นต้นแบบด้าน “แคนอีสาน” ในหัวข้อเรื่อง เสียงแคนไทย ดังไกลไปทั่วโลก สืบสาน “แคน” ดนตรีอีสานพื้นบ้าน ฝันให้ไกล ไปให้ถึง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศพร อุปนิ หรือบุคคลต้นแบบในชื่อ อ.อ้น แคนเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนต้นแบบ แนวคิด ประสบการณ์ที่ตกผลึกด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับแคนและดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานที่ต่อยอดทางธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโลก รวมถึงการส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบ (Hybrid) กว่า 100 คน