สำนักหอสมุด มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประเมินค่างาน” เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประเมินค่างาน” เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมดอกคูน สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักหอสมุด มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดที่สูงขึ้น โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ มีบุคลากรสำนักหอสมุดให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการการเขียนประเมินค่างาน ในระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงานพิเศษ และเชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 25 คน