สำนักหอสมุดจัดอบรมออนไลน์แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference-TOR) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักหอสมุดจัดอบรมออนไลน์แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference-TOR) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิทยากรโดย คุณอัมพวรรณ พุกดำ
นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.15-16.30 น. ทาง Zoom โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ
และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยากร มีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 50 คน