ผู้บริหารสถาบัน KKU Academy เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสถาบัน KKU Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 6 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมให้การต้อนรับ  ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป