ผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567  เวลา 15.30 น.  นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมให้การต้อนรับ  ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป