ผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น