ผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป