ผู้บริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566  รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากรจากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี  ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมให้การต้อนรับ  ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น