เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด ได้ให้การต้อนรับ Neni Mariana, M.Sc.Ph.D. อาจารย์จาก Universitas Negeri Surabaya, ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาจาก ผู้Universitas Negeri Surabaya, ประเทศอินโดนีเซีย ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุดในการก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่