แนวปฏิบัติการใช้บริการคลินิก AI และ Chat GPT 4 : สำหรับผู้ใช้บริการ 

บริการคลินิก AI

  1. ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่ https://kku.world/ai-service  
  2. ให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการตามวัน-เวลา ที่ผู้ใช้ระบุในแบบฟอร์ม และเข้ามาใช้บริการณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ (หลังเคาน์เตอร์ตอบคำถาม) 
  3. บรรณารักษ์จะให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น ตามเครื่องมือที่ผู้ใช้ระบุในแบบฟอร์ม
  4. เมื่อผู้ใช้ใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประเมินความพึงพอใจที่ https://kku.world/aifeedback 

บริการ Chat GPT 4

  1. ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่ https://kku.world/chatgpt4
  2. ให้ผู้ใช้ เข้ามาใช้บริการตามวัน-เวลา ที่ผู้ใช้ระบุในแบบฟอร์ม ณห้อง 3202 ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ (หลังเคาน์เตอร์ตอบคำถาม)
  3. บรรณารักษ์จะเป็นผู้ล็อคอินเข้าระบบ Chat GPT 4 และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บรรณารักษ์เป็นผู้ล็อคเอ้าท์ออกจากระบบ
  4. ผู้ใช้บริการ สามารถใช้ได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง หากไม่มีผู้อื่นมาใช้บริการต่อ สามารถให้ผู้ใช้ใช้ต่อไปได้
  5. เป็นบริการให้ใช้ Chat GPT 4 ด้วยตัวของผู้ใช้เองเท่านั้น บรรณารักษ์มิได้เป็นผู้สอน
  6. เมื่อผู้ใช้ใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประเมินความพึงพอใจที่ https://kku.world/aifeedback 

ช่วงเวลาให้บริการ

วันเวลาที่ให้บริการช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น.ช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น.
วันจันทร์//
วันอังคารX/
วันพุธX/
วันพฤหัสบดีX/
วันศุกร์XX

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม