สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่  22 กันยายน 2566  นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการมอกระจาย จากโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 76 คน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด พร้อมได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลาหลายมาให้บริการ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในห้องสมุด และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนจากแหล่งเรียนเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้นักเรียนได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการ เพื่อก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่