สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบงานอาคาร พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์น้อย จากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 37 คน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในห้องสมุด และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนจากแหล่งเรียนเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้นักเรียนได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการ เพื่อก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่