สำนักหอสมุดให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้ Digital Timeline เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายวันชาติ ภูมี หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศคลังข้อมูลและจดหมายเหตุ และนายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในหัวข้อ “การใช้ Digital Timeline เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน ” โดยเป้าหมายการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาล ซึ่งจะครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนา ในปี พ.ศ.2567 และสามารถเรียบเรียง นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ในรูปแบบ Digital Timeline