สำนักหอสมุดร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และ KKU Academy จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักหอสมุดร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และ KKU Academy จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 มีนางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบงานอาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกล่าวเปิดงานโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องนโยบายด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่องแนวทางการดำเนินการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการทบทวนแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุด โดย นายมรกต สุบิน ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักหอสมุด
ในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Table top exercise เรื่อง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของสำนักหอสมุด โดย วิทยากรจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในช่วงท้ายของการอบรม กล่าวปิดงานและขอบคุณทีมวิทยากรโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มีผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ สำนักหอสมุด ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล KKU Academy วิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และทีมวิทยากรจากหน่วยรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 89 คน

ข่าว: นิติยา ศรีวรเดชไพศาล
ภาพ: นายพงศธร ศิลปอุไร / นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์