ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-LISS 2023

เมื่อวันที่  20 กรกฏาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน และบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จำนวน 25 คน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-LISS 2023 ในวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2566 ภายใต้ธีม Transforming Information and Library Education and Profession for the next ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ คณะผู้เยี่ยมชมได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุดในการก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่