ยินดีต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบบริการและการจัดพื้นที่สำหรับการบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น