ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่  12 กรกฏาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 4 คน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43” (Workshop on UniNet Network and Computer Application : 43rd) ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยให้ความสนใจบริการของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น การทำ Metaverse exhibition เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเข้าถึงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย และการให้บริการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล