ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่  11 กรกฏาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ อ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 4 คน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43” (Workshop on UniNet Network and Computer Application : 43rd) ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต