ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่  11 กรกฏาคม 2566 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคลากรจากศูนย์การเรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จำนวน 3 คน ได้เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต