บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย (Reference Services)

เกี่ยวกับบริการ:  เป็นบริการค้นหาสารสนเทศที่มีในห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แนะนำและสอนการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ได้รับความรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ที่มุ่งผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของบริการ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในด้าน ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และสามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวางบนอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ค้นหาสารนิเทศ ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าได้หลายช่องทาง ได้แก่ ติดต่อด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป ช่องทางการขอใช้บริการ:  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อด้วยตนเอง ณ โต๊ะบริการช่วยค้นคว้าและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทร. 093-5922556 หรือ เบอร์โทรภายใน 42635 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด โดยติดต่อผ่าน Live Chat ได้ที่ http://lib.kku.ac.th ติดต่อผ่านทาง e-mail: library@kku.ac.th วัน-เวลาการใช้บริการ: หอสมุดกลาง  ติดต่อขอคำแนะนำ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.     วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 … Read more