ที่ปรึกษา_โรงเรียนฝึกงาน

รายชื่อที่ปรึกษา โรงเรียนฝึกประสบการวิชาชีพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านบริการพื้นฐาน/บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย/นวัตกรรมบริการ นางสาวกฤติกา สุนทร บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ นางสาวกฤติกา สุนทร บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ Phone:44960 Email:gritiga@kku.ac.th นางกฤษณา กลางเภา บรรณารักษ์ … Read more