รายชื่อที่ปรึกษา

โรงเรียนฝึกประสบการวิชาชีพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านบริการพื้นฐาน/บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย/นวัตกรรมบริการ

นางสาวกฤติกา สุนทร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

นางกฤษณา กลางเภา

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

นางจรูญลักษณ์ นารี

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ

นางยุพา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวเมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางธิดารัตน์ อภิญญานนท์

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม

นางละออ ข้อยุ่น

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริการ


นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร /
ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุดเครือข่ายและผู้ประสานงานห้องสมุดคณะ
เทคนิคการแพทย์

นายศิวะนัท ศรีสุนทร

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางมุกดา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล


ด้านพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ และ Digital Content/Metavers

นายวันชาติ ภูมี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศ คลังข้อมูล และหอจดหมายเหตุ

นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ GMS Wisdom Hub

ด้านนโยบายและแผน/การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

นางสาวกุลณสร อ้วนไตร

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ

ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ

นางมุกดา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล


นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ

นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์/การระชาสัมพันธ์/Digital Content

นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/Graphic Design/Web Design/ Programing/IOT/VR/IT Support

นายภานุวัตร อุทัยบาล

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายดนย์บวรภัทร มีกุญชร

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายปิติพงศ์ พิมพา

นักเทคโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด