About GMS Wisdom Hub

About GMS Wisdom Hub​

ศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง GMS Wisdom Hub เป็นบริการสารสนเทศคอลเล็คชั่นพิเศษ  ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ซึ่งความร่วมมือของของประเทศ GMS มี 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ตั้ง

อาคาร2 ห้อง2302 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดให้บริการคอลเล็คชั่นพิเศษ โดยมีอักษรย่อGMS ในระบบ OPAC : WALAI AutoLib 
https://libservice.kku.ac.th/e-book/web/  

จัดแสดงนิทรรศการมะเร็งท่อน้ำดี แบบระยะยาว (Long term exhibition) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี โดยได้รับมอบจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการดำเนินงาน

ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ GMS Wisdom Hub สำนักหอสมุด มีหน้าที่

 1. จัดหาทรัพยากร​สารสนเทศ​ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง​กับ GMS
 2. จัด Collections วิเคราะห์​หมวดหมู่ ​และทำ​รายการ​ทรัพยากรสารสนเทศ GMS ทุกรูปแบบ
 3. จัดทำเว็บ​ไซต์​เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ​GMS Wisdom Hub
 4. ประสานงานกับคณะ/หน่วยงาน/ศูนย์วิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 5. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่​ได้รับ​มอบหมาย

สารสนเทศที่ให้บริการ

ให้บริการคอลเล็คชั่นพิเศษ เกี่ยวกับ GMS ดังนี้

 1. หนังสือ GMS 
 2. E-book GMS      
 3. หนังสืออภินันทนาการจากศูนย์ข้อมูลลาว          
 4. สื่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี  
 5. บริการสารสนเทศ GMS รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 6. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศ GMS

หมายเหตุ :

ยืมหนังสือ GMS ทำรายการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  
– ติดต่อบรรณารักษ์ GMS โปรดกรอกแบบฟอร์ม https://kku.world/08z9r

Read more