สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวเป็นตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย … Read more

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 5 … Read more

สำนักหอสมุดส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.45 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในกิจกรรม “KKU Library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการ … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ จำนวน 78 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00-12:00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จำนวน 80 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด … Read more

สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมส่งบุคลากรและเข้าพบคณะผู้บริหารคณะฯ ดังนี้ นางสาวเมธยา เสามะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จำนวน 60 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ … Read more

ยินดีต้อนรับนักหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ จำนวน 56 คนโดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 67 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset … Read more

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบน้ำใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้นำสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด พร้อมเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ … Read more