สำนักหอสมุดต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และคณะ เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จต่อไป
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด ที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ และมีความครอบคลุมการเป็น Learning Center for All ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมการเรียนรู้ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องของ Financial Learning Program ไปจนถึง IT Learning Progame ซึ่งมีความทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้การดำเนินงานของสำนักหอสมุด ม.ข. ได้มีการปรับเปลี่ยน (transform) แนวทางการบริการ ให้สอดคล้องกับหลักการ SDG 4 Quality education ขององค์การสหประชาชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ของประชาชนทุกคน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society) ต่อไป