สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ  พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์น้อย จากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 37คน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุด และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนจากแหล่งเรียนเรียนรู้ชั้นเลิศ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้นักเรียนได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการ เพื่อก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่