สำนักหอสมุดผนึกกำลังสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจัดกิจกรรม “รณรงควันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” พร้อมเปิดนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30-12.00 น. สำนักหอสมุด ร่วมกับสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “รณรงค์วันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดย ผศ.นพ. อรรถพล ติตะปัญ อาจารย์ นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฯ ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด และผู้สนใจ


โดยระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดนิทรรศมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดี” และขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ ผ่านนิทรรศการนี้เ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่มในสังคม ถึงอันตรายของพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีสำหรับป้องกัน พยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคนในสังคมต่อไป

ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตัวเองให้ห่างไกลมะเร็งท่อน้ำดี” ได้ ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โถงชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น