ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและแนะนำการสืบค้นข้อมูลสื่อออนไลน์ และการบริหารจัดการแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 17 คน พร้อมกันนี้ได้รับฟังการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการดิจิทัล ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาของสำนักหอสมุด