ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 33 คน โดยมี นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ  และนายศิวนัท ศรีสุนทร บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายและเยี่ยมชม แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การใช้สื่อสารสนเทศ และข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต