ผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก iSchool

 EN LIB Superior Publicity เป็นวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดทำโดย iSchool42 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ