สำนักหอสมุดร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักหอสมุด นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุุคลากร เข้าร่วมงานพร้อมมอบของขวัญ ในวาระเกษียณอายุราชการ แด่ ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง กรรมการประจำสำนักหอสมุด และว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ  ผู้อำนวยการกองบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์  ในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์