สำนักหอสมุดจัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ สำนักหอสมุด โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เพื่อถวายความจงรักภักดี