สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Public Service Office สาธารณรัฐคิริบาส (Kiribati)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก สาธารณรัฐคิริบาส (Kiribati) ได้แก่ Ms.Ritite Tekiau Secretary of the Public Service Office (PSO) และ Ms.Riiti Uriam Director of the Human Resource Management Centre , the Public Service Office (PSO) จำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ผู้บริหารจาก Public Service Office สาธารณรัฐคิริบาส (Kiribati) ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุดในการก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่