ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ

Information Literacy

ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 หมู่ 7  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง 
จ.หนองคาย 43000                                                                                     
Tel:  042-415900 ต่อ 49835    
Fax: 042-415699    
Email: librarynkc@hotmial.com