All-Work-Student

ผลงานของนักศึกษาสหกิจ Presentation การสำรวจความต้องการใช้บริการหนังสือมีชีวิต (human book) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านมุมมองมิติใหม่ด้วย METAVERS KKU 3D Cultural Landscape การผลิตสื่อการสืบค้นสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น การผลิต Content Merketing เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด … Read more