สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวเป็นตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณแนวขอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการปลูกป่าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ มข. ในการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจะดการป่าอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 5 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all ในโอกาสการประชุมหารือความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “UNITWIN Cooperation Programme for Quality Teacher Education” โดยการสนับสนุนของจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Korea National University of Education (KNUE) ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด ในการก้าวไปเป็น learning center for all … Read more

สำนักหอสมุดส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.45 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในกิจกรรม “KKU Library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการ “มข.รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองสื่อสารองค์กร รับมอบสิ่งบริจาคในครั้งนี้ อนึ่ง สิ่งของบริจาคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยน้ำดื่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานไปให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ จำนวน 78 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00-12:00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จำนวน 80 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต

สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมส่งบุคลากรและเข้าพบคณะผู้บริหารคณะฯ ดังนี้ นางสาวเมธยา เสามะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมมอบนโยบายและต้อนรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน นางสาวกฤติกา สุนทร บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีนายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับบุคลากร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จำนวน 60 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต