Service For

New Service


My DASHBOARD for ALL

*ใช้ KKU Account ของท่านในการเข้าสู่ระบบ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4002
 โทรศัพท์: 043-3306376 เบอร์ภายใน 44214, 44215 

นายสงวน ศรีโยวงศ์  ผู้ประสานงานห้องสมุด

 อีเมล: ssangu@kku.ac.th

นางสำรวย  ภูเงิน ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

Samphu@kku.ac.th

อัพเดทล่าสุด 2021-03-31 11:51:35
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.