Teacher & Researcher

บริการสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มข.

  • สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย และทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด
  • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ
  • บริการขอ ISBN/ ISSN/ CIP บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN, ISSN และ CIP)  (บริการเฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  • บริการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร บริการให้ข้อมูลจำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเปิดและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (บริการเฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  • My Library Account ตรวจสอบรายการทั้งหมดที่ยืม, ยืมต่อออนไลน์, ตรวจสอบรายการจอง, ตรวจสอบค่าปรับ