TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน


คู่มือการใช้งาน

วิธีการสืบค้น

1. เลือกเมนูสืบค้นฐานข้อมูลฐานข้อมูล ThaiLis หรือพิมพ์ URL https://dcms.thailis.or.th/tdc/index.php

2.จะปรากฏหน้าจอการสืบค้นฐานข้อมูล เร่ิมต้นสืบค้นโดยการพิมพ์สิ่งที่ต้องการสืบค้น ลงในช่องต้องการสืบค้น และเลือกเขตข้อมูล เลือกชนิดเอกสาร และเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน จากนั้นคลิก ปุ่มค้นหา จะปรากฏหน้าจอการสืบค้นฐานข้อมูล

3. จะแสดงผลลัพธ์การสืบค้นสามารถเลือกรายการที่ต้องการเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเลือกชื่อเรื่องที่เราต้องการ

4. หน้าจอรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารฉบับนั้น ๆ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลด ดังภาพ