About Human Book@KKUL

      หนังสือมนุษย์สื่อใหม่สำหรับการเรียนรู้      

      หนังสือมนุษย์ หรือ หนังสือมีชีวิต (Human Book)  เป็นแหล่งความรู้จากบุคคลที่มีชีวิต โดยผู้อ่านหนังสือมีชีวิตจะได้ศึกษาและรียนรู้จากบุคคลที่เป็นหนังสือมีชีวิตโดยตรง เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ผ่านความคิดเห็นของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรื่องนั้นอาจเกิดจากการอ่าน การทำงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมหนังสือมีชีวิตจึงเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยการประยุกต์แหล่งความรู้จากตัวบุคคลเพื่อมาถ่ายทอดความรู้จากภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) สู่ภายนอกหรือผู้ใช้บริการนั่นเอง

       สำนักหอสมุดได้จัดหาสื่อหนังสือมนุษย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นสื่อความรู้ทางเลือกอีก 1 รูปแบบ ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้  ในช่วงแรกได้ร่วมร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการเป็นอาสาสมัครมาเป็นหนังสือ  และได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมากขึ้น  ทำให้สำนักหอสมุดมีสื่อการเรียนรู้บริการในหมวด Academic Skill และ Life Skill มากขึ้น 

      รูปแบบการอ่าน  Human Book

  1. ยืมอ่านโดยตรง แบบ  face to face
  2. ยืมอ่านผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet  หรือ เครื่องมือสื่อสารออนไลน์

       กลุ่มผู้อ่านคือใคร

     เนื้อหาแต่ละเล่มเหมาะกับการอ่านตามอัธยาศัย ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถอ่านหนังสือแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม 

       วิธีการอ่าน 

  1. เลือกหนังสือมนุษย์จากหน้าเว็บ  หรือจาก OPAC
  2. กรอกแบบฟอร์มในการใช้
  3. ผู้ประสานงานรับแบบฟอร์ม และส่งต่อผู้เป็นหนังสือมนุษย์
  4. หนังสือมนุษย์และผู้อ่านคอนเฟิร์มเวลา และสถานที่ (รวมทั้งรูปแบบการอ่านกรณีผ่านออนไลน์)   

       วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
  2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและขอใช้บริการ Human Book ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
  2. ห้องสมุดมีเว็บไซต์หนังสือมีชีวิตสำหรับประชาสัมพันธ์และให้บริการแก่ผู้ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต