Generative AI:

การประยุกต์ใช้ Chat GPT และ Alisa AI ในการทำงาน

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

ChatGPT คือ?

ChatGPT ช่วยอะไรเราได้บ้าง

การประยุกต์ใช้ Alisa AI Chatbot

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เยาวพร ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น