บริการห้องประชุม: EnLib Booking Room Service

เกี่ยวกับบริการ:  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น  สิ่งอำนวยความสะดวก: กระดานไวท์บอร์ด สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ: 1. สามารถจองได้ที่นี่ และตรวจสอบการจองได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 2. ตรวจสอบห้องว่าว่างตรงตามที่ต้องการใช้หรือไม่ https://kku.world/enlib เงื่อนไขในการใช้บริการ:  ติอต่อเจ้าหน้าที่:  เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์