ค้นหาจากชื่อผู้แต่ง

Search by Author

ผู้แต่ง (Author)

เป็นการค้นหาโดยใช้ชื่อของบุคคล กลุ่มบุคคล นามปากกา หรือชื่อหน่วยงาน/องค์กร ที่เป็นผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ซึ่งมีหลักการค้นหาง่ายๆ ดังนี้

1. ผู้แต่งคนไทย เป็นการค้นหาชื่อบุคคล ตัวอย่างเช่น กุลธิดา ท้วมสุข ให้ตัดคำนำหน้าชื่อออก เช่น นาย นาง นางสาว หรือหากเป็นบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ให้ค้นด้วยชื่อ และต่อท้ายด้วยบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ หากเป็นการค้นหาชื่อที่เป็น นามปากกา ฉายาหรือสมณศักดิ์ ให้ค้นหาตามนามปากกา ฉายา หรือสมณศักดิ์           ยกตัวอย่างเช่น                                                                                                                                     –   นางกุลธิดา ท้วมสุข         ชื่อที่ใช้คำค้นคือ   กุลธิดา ท้วมสุข (ตัดคำนำหน้าชื่อออก)   –  ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมท     ชื่อที่ใช้คำค้นคือ    ศึกฤทธิ์ ปราโมท,ม.ร.ว. (ให้นำ บรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ มาต่อท้ายชื่อ)                                                                –  ว.วชิรเมธี                     ชื่อที่ใช้คำค้นคือ    ว.วชิรเมธี

2. ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ  ให้ค้นหาโดยใช้ชื่อ สกุล ตามด้วยชื่อกลางและชื่อต้น        ยกตัวอย่างเช่น     “Judith G. Voet”    ชื่อที่ใช้ค้น คือ   Voet, Judith G. หรือ Voet, Judith หรือ Voet

3. ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน/องค์กร  ให้ค้นหาตามชื่อหน่วยงานหรือชื่อองค์กรนั้น เช่น การค้นหาชื่อหน่วยงานที่มีทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ค้นหาโดยใช้ชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อน แล้วตามด้วยชื่อหน่วยงานย่อย หากเป็นชื่อย่อ เมื่อค้นหาให้ใช้ชื่อเต็ม             ยกตัวอย่างเช่น                                                                                                                                      – สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อที่ใช้ค้น คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ                                              – ททท. ชื่อที่ใช้ค้น คือ การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย