ค้นหาจากเลข

Search by ISSN/ISBN

ISSN/ISBN number

เป็นการค้นหาแบบเจาะจงเนื่องจากต้องทราบเลขมาตรฐานประจำหนังสือหรือวารสารที่ต้องการ
ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หนังสือ 1 เล่ม จะมีเลข ISBN เลขเดียวเท่านั้น
ISSN คือ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร วารสาร 1 เล่ม จะมีเลข ISSN เลขเดียวเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น

ค้นหาด้วยเลข ISSN : 0859-2926 คือ วารสารโลกประวัติศาสตร์
ค้นหาด้วยเลข ISBN : 9786162239434 คือ หนังสือการรู้สารสนเทศ