ค้นหาจากชื่อวารสาร

Search by Title Journal

ชื่อวารสาร (Title Journal)

ค้นหาทรัพยากรจากชื่อวารสาร (Title Journal)

เป็นการค้นหาโดยใช้ชื่อของวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ผลการค้นที่ได้จะเป็นรายการดัชนีของบทความที่ตีพิมพ์ในชื่อวารสารที่ค้นหา โดยผู้ค้นนั้นต้องทราบชื่อของทรัพยากรดังกล่าวมาก่อนจึงจะสามารถค้นหาได้พบ

ยกตัวอย่าง เช่น เคมีน่ารู้ หรือ Food Scien