Service For

New Service


ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อาคาร Ag 05 คณะเกษตรศาสตร์
123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 โทรศัพท์: 0 43009007 ต่อ 45302, โทรสาร: 0 43202361
 อีเมล:
ผู้ประสานงาน สุอารี ละราคี         nsuare@kku.ac.th
บรรณารักษ์    ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ tasane_p@kku.ac.th
บริการ OSS   ชาญชัย ชูตระกูล  cchanc@kku.ac.th


   ภายใน 45302

อัพเดทล่าสุด 2019-10-16 13:55:40
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.