เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง และทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่คนชรา ณ บ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น
เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากร นำเครื่องบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การทำงานของบุคลากร ตลอดจนผู้ใช้บริการ
จากนั้นในเวลา 10.30 น. เดินทางไปบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่คนชรา ณ บ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งสิ่งของที่จำเป็นได้รับการบริจาคจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและครอบครัว ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมบริจาค