การย้ายข้อมูลจากโปรแกรม Endnote

โปรแกรม EndNote โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงเมื่อท าผลงานวิชาการ หรือ บทความวิชาการ หรือวิทยานิพน์เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท Thomson Reuters สามารถท างานร่วมกับโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร เช่น Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, OpenOffice เพื่อแทรกรายการเอกสารอ้างอิงในไฟล์ word