ฐานข้อมูล TCI เป็นฐานข้อมูลระดับชาติแห่งเดียวที่มีการรวบรวมข้อมูลบทความวิชาการไว้มากที่สุด นำเสนอหน่วยวัด คุณภาพวารสารไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ %Self Cites, Cited Half-life, Immediacy Index เป็นต้น


คู่มือการใช้งาน